Praktijk voor Arbeids- & Gezondheids-Psychologie "De Verbinding"

Mentale Fitness

HOME

TRANSITIE, VERANDERING,
  VERLIES & ROUW


AKTIVITEITEN

LINKS

TARIEVEN & CONTACT

Minicursus

Gedenkboek

't Dolhuis
 


"De belangrijkste problemen die wij onder ogen zien, kunnen niet worden opgelost
met hetzelfde niveau van denken als wat we hadden toen we ze creëerden”.
Albert Einstein


Drs. Paul de Groot & Mariëtte de Groot-Noordenbos De Praktijk voor Arbeids- & Gezondheids-psychologie (PAG) De Verbinding is in 1999 van start gegaan.

De Verbinding richt zich voornamelijk op vraagstukken rond transitie, verandering en verlies (transitiemanagement, verandermanagement & verliesmanagement: TVV- management) zowel op individueel-, management-, team/afdelings- als op organisatieniveau, in de vorm van behandeling / coaching, advisering en educatie.

Drs. Paul de Groot (1951)
Na de Sociale Academie in Amsterdam te hebben afgerond (IW), volgde Paul de studie Klinische- & Ontwikkelingspsychologie en Arbeids- & Organisatiepsychologie te Groningen.

Sinds 1976 is de Groot werkzaam in het domein Mens, Arbeid & Gezondheid. Onder andere als intern adviseur van de Raad van Bestuur van KPN bij de verzelfstandigingsoperatie PTT/KPN, in het Hoger Beroepsonderwijs en aan de universiteit als docent (verander- & verliesmanagement), als trainer, adviseur en coach in het bedrijfsleven en bij de overheid en als reïntegratiepsycholoog bij ARBOdiensten en reïntegratiebedrijven. Tevens geeft hij workshops en lezingen op congressen en conferenties. Zijn werkzaamheden zijn zowel nationaal als internationaal.

Hij heeft o.a. zitting in de Raad van Advies, Faculteit Psychologie van de RUG en in de raad van advies van het Landelijk Steunpunt Rouw (LSR). Hij verzorgt in samenwerking met het LSR adviestrajecten en workshops op het gebied van verandering, reorganisaties, verlies van werk voor zowel betrokken medewerkers als voor betrokken professionals, beleidmakers en managers.

Zijn expertise ligt vooral op gebied van verandering / transitie en verlies (in de breedste zin van het woord!), zowel op individueel niveau (rouw en verlies; behandeling, coaching & advisering) als op organisatieniveau (reorganisaties, onvrijwillig ontslag, overplaatsing; begeleiding, coaching, advisering, educatie).

Als Arbeids- & Gezondheidspsycholoog is hij in staat om zowel op individueel niveau als op organisatieniveau te opereren en hiertussen te schakelen en verbanden te leggen. Als A-& G Psycholoog heeft hij competenties op het terrein van individuele processen, diagnostiek en interventies als ook op het vlak van organisatie-, afdelings-, team en groepsdynamiek, -diagnostiek en –interventies.

 

Mariëtte de Groot-Noordenbos (1953)
In 1976, na afronding van de Opleiding Maatschappelijk Werk aan de Sociale Academie te Amsterdam, startte Mariëtte haar loopbaan als medisch maatschappelijk werkster in het AZG ( nu UMCG) te Groningen. In die periode volgde zij ook de Voortgezette Opleiding (VO) te Groningen.
Gestart op de afdeling Kinder- & Jeugdpsychiatrie is zij via de Hemato-Oncologie-afdeling sinds 1993 werkzaam op de afdeling Obstetrie en Gyneacologie.

Haar specialiteit is het begeleiden van ouders bij de besluitvorming rond ongewenste zwangerschappen en zwangerschapsbeëndigingen. Bij deze laatste categorie betreft het afwijkingen na prenatale diagnostiek, op grond van medische- en/of psycho-sociale indicatie.

Daarnaast is Mariëtte één van de begeleiders van de themagroepen voor ouders die een kind verliezen vóór, tijdens of na de geboorte. Zij is hiervan, sinds de start in 2000, mede-initiator en is in 2011 gestart met themagroepen voor ouders die hun zwangerschap, op medische indicatie, beëindigen beneden de 24 weken.
Zij is tevens spreker, net als Paul, op nationale en internationale congressen van de International Stillbirth Association.

In de Verbinding werkt Mariëtte samen met haar echtgenoot Paul op het gebied van rouw en verlies.


Drs. Paul de Groot  &  Mariëtte de Groot-Noordenbos
Hemstukken 36, 9761 KM  Eelde. T: 06 532 684 82
E: groeel@home.nl KvK nummer 04057898